Historische Kring gemeente Leek e.o.

Oorlog Deel 2, door Sikke Cazemier
uit historisch Leek 28-03, juli/augustus 2014

JodensterNaarmate de oorlog verder vorderde, werden de maatregelen die ten aanzien van de joden werden getroffen harder, onmenselijker. Door Hitler en zijn hoogste medewerkers werd  besloten “het joodse vraagstuk op te lossen” waarmee werd bedoeld de joden uit te roeien. Om de eigenlijke bedoelingen van de Nazi’s te verdoezelen, werd in de loop van 1942 gesproken over deportatie naar werkkampen in Duitsland of ook – wat vager – in “het Oosten”.
Daarbij zou een leeftijdsgrens worden gehanteerd, het familieverband gerespecteerd en briefwisseling mogelijk zijn. Harde maatregelen, maar velen geloofden in of hoopten op een betrekkelijk goede afloop. Een van de (zeer vele) maatregelen waarmee de joden werden geconfronteerd, was het verbod om joodse kinderen de openbare en bijzondere scholen te laten bezoeken. Zij moesten ingaande 1 september 1941 n aar eigen joodse scholen.
De leerlingen uit Leek bezochten met ingang van die datum een school in Groningen. Ze gingen met de tram. Ik kan mij niet herinneren dat dit gepaard ging met heftige protesten. Zij verlieten min of meer geruisloos de openbare school en gingen naar de stad. Iedereen vond dit kennelijk gewoon. Wat de joden daarvan vonden weet ik niet. Zij zwegen. Joodse veehandelaren mochten geen veemarkten meer bezoeken.
Op 11 augustus 1941 werden alle onroerende goederen van joden (grond en woningen) onteigend. De onteigende woningen werden voorzien van plakkaten waarop met chocoladeletters was gedrukt: RIJKSEIGENDOM.

Lees het hele artikel als PDF