Historische Kring gemeente Leek e.o.

Scheepvaart

Het  boek De scheepvaart van De Leek - van turfvaart naar binnenvaart  van de hand van Sikke Cazemier is verschenen ter gelegenheid van de tentoonstelling Scheepvaart in het Westerkwartier, van november 2019 tot april 2020, in museum Nienoord

Het boek is nog steeds te koop in onze bibliotheek,
voor € 7,50

 

 

 

 

 

 

 

 

Abraham Santee Leuringh 1796 - 1863 Deel 2, door Sikke Cazemier
Historisch Leek 31-3 juli/augustus 2017


In 1856 meldde A.S. Leuringh via een advertentie in de Groninger Courant het plotseling overlijden van zijn echtgenote Adriana van Roijen:
Heden morgen overleed onverwacht, na een langdurig lijden, mijne beminde Echtgenote ADRIANA VAN ROIJEN in den ouderdom van ruim acht en vijftig jaren, en na eene gelukkige echtvereniging van 21 jaren. Diep bedroefd staar ik haar met mijne kinderen en hare eenige zuster na. Hoe zwaar ons dit verlies valt te dragen, zal ieder kunnen beseffen, die de dierbare overledene gekend heeft.

Leek, den 28 Nov. 1856
A.S. LEURINGH

Lees het hele artikel als PDF

 

Het ontstaan van de Gemeente Leek

door Sikke Cazemier

uit Historisch Leek jaargang 16 nummer 4,  september 2002

bataafserepubliekDe eerste gemeenten zijn ontstaan in de periode, die in de vaderlandse geschiedenis bekend staat als ‘de Franse tijd’. Deze heeft een totale omwenteling in ons staatsbestel teweeggebracht, begonnen als de zogenaamde fluwelen revolutie van 1795 en eindigend in 1813. Ons land kreeg toen, na enkele jaren ingelijfd te zijn geweest bij het rijk van de Franse keizer Napoleon, zijn onafhankelijkheid terug. In een tijdperk van zo’n twintig jaar zou er méér veranderen dan in de twee eeuwen daarvoor.

‘De Franse tijd’ kan in enkele tijdvakken worden onderverdeeld. Onderscheiden kunnen worden de jaren, waarin ons land nog over enige zelfstandigheid beschikte, van 1795 tot 1810, en de jaren waarin de zelfstandigheid volledig verdwenen was, de periode 1810-1813.
Nederland was toen bij het Franse keizerrijk ingelijfd en vormde in feite niet meer dan een provincie van het   grote rijk van keizer Napoleon.  De Omwenteling in 1795 bracht de introductie van de volkssoevereiniteit. Het volk zou voortaan bepalen door wie en op basis van welke beginselen, wetten en reglementen het geregeerd wilde worden.
De Bataafse  Republiek (1795-1806) volgde in vele  opzichten het voorbeeld van Frankrijk. Tijdens  het Koninkrijk Holland (1806-1810), toenNapoleons broer Lodewijk Napoleon hier de scepter zwaaide, ging de ‘verfransing’
nog een stap verder. De Staatsregeling, die in 1798 werd ingevoerd kan worden gezien als de eerste Grondwet van ons land. Reeds in 1801 werd deze Staatsregeling vervangen door een andere Staatsregeling, minder bureaucratisch van aard. Ook hierin werd weer de ontwikkelingen in Frankrijk gevolgd. Overigens had deze verandering voor de pas ingestelde gemeenten weinig betekenis.

Lees het hele artikel als PDF

oktober 2014 - Tentoonstelling Leekster Courant

locatie:  de Oranjerie van Museum Nienoord

openingsdagen: 5, 11, 18 en 25 oktober, 1 november, 6, 21 en 28 december en 4 januari.

openingstijden 11:00 uur tot 17:00 uur

 

 

Tentoonstelling  Leekster Courant op RTV-Noord

 

RTVNoord

 

 

Een korte geschiedenis van het dorp Leek
Na de stichting van de borg Nienoord (1525) door Wigbold van Ewsum begonnen de verveningen met het graven van de Leekster Hoofddiep. In het kanaal waren sluizen noodzakelijk vanwege de hoogteverschillen. Rond de sluis in 'De Leke' ontstond de plaats De Leek, later Leek. Hier werd tevens een verdedigingsschans aangelegd. De schans is nog heel lang in het dorpsbeeld zichtbaar geweest. Nu staat winkelcentrum De Liekeblom op het voormalige schansterrein.