Historische Kring gemeente Leek e.o.

Honderd historische verhalen

boekAlbertsmall


Het boek 
'Honderd historische verhalen over Leek en omgeving' van de hand van onze bibliothecaris Albert Graansma is verschenen en is te koop bij Bruna in Leek, Daan Nijman in Roden en in museum Nienoord. De prijs bedraagt €14,95.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

::: Activiteiten van de vereniging :::

HistLeek logozw
De Historische Kring gemeente Leek en omstreken, opgericht in 1986 in cafe de Oude Bank
, is een vereniging voor iedereen die interesse heeft in de geschiedenis van het Zuidelijk Westerkwartier.
Het doel van de vereniging is onderzoek te doen naar de regionale en lokale geschiedenis en het resultaat daarvan door middel van publicaties kenbaar te maken aan een zo breed mogelijk publiek, en zo de historische kennis over de eigen leefomgeving bevorderen.
Door middel van archiefonderzoek e.d. wordt meer kennis verkregen over de vroegere bewoners van de dorpen en streken - wie waren zij, hoe leefden zij - over de schansen, de scheepvaart, de vervening, handel en industrie, het onderwijs, de borg Nienoord, de veldnamen en vooral de lokale geschiedenis van de dorpen, buurtschappen en streken in de gemeente Leek en van het aangrenzende Nietap in de Drentse gemeente Noordenveld.

Activiteiten van de vereniging:

 1. Uitgave van het kwartaalblad Historisch Leek, onder meer met speciale themanummers:
  • Zevenhuizen 350 jaar (14-3, maart 2000)
  • 60 jaar bevrijd (19-2 maart, 2005)
  • jubileum 25-jarig bestaan (26-1, jan 2012)
  • ('t) Leek als vanouds, een korte wandeling door het centrum van Leek en Nietap (29-4, okt 2015)
 2. Meewerken aan bijzondere uitgaven, zoals:
  • Leekster Schans, schakel in een keten, door G. Hadders,1992
  • De Leek, de geschiedenis, redactie J. Bolling, 2000
  • Turf op de grens, door G. Haddder, 2003
  • De Wolveschans in historisch perspectief, door G. Hadders, 2005
  • Tolbert, een randveenontginning, door G. Hadders, 2007
  • Auwema, eigenerfden in Tolbert, door Leo Martinus, 2013
  • Anna van Ewsum, haar afkomst, haar leven, haar wereld, door Wouter van Schie, 2013
 3. Organisatie van lezingen en tentoonstellingen over historische onderwerpen:
  • najaar 2013 - de Drachtster Tram
  • najaar 2014 - de Leekster Courant
  • najaar 2015 - Shalom & Moi
  • In 2017 en 2018 komen er tentoonstellingen over de Leekster Scheepvaart en 500 jaar Reformatie
 4. Beheer van een eigen (uitleen)bibliotheek, zie hiervoor het menu-onderdeel Bibliotheek.
 5. Beheer van een volledig gedigitaliseerde fotocollectie.
 6. Fotografisch vastleggen van de veranderingen in het Zuidelijk Westerkwartier, middels een eigen fotodienst.
 7. Participeren in de Beeldbank Groningen, een initiatief van de Groninger Archieven, Provincie en waterschappen
 8. Realiseren van een historische wandelroute door het centrum van Leek, met bijbehorende informatieborden, website en routeboekje
 9. Meewerken aan een wandelroute Leek-Westerbork, een uitvloeisel van de tentoonstelling Shalom & Moi in 2015
Onze verening heeft de ANBI-status, met RSIN 8052.38.761.  Donateurs van een ANBI mogen hun eenmalige of periodieke  giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Meer inlichtingen hierover op de website van de belastingdienst
 
Onze  website wordt voortdurend aangevuld en verbeterd, dus komt u regelmatig terug. Mocht u onjuistheden signaleren of aanvullingen hebben neem dan vooral contact met ons op.
 
 
 

::: Bestuur :::

hamer

     
functie         naam                  
voorzitter     B. Hoekstra  
secretaris A. Biesma  
penningmeester S. Stienstra  
kwartaalbladredacteur   G. Hadders  
ledenadministratie B. Bierling  
social media G. Schievink  
 
lid J. Schrage  

 

 ::: Vrijwillige medewerkers :::

Het bestuur wordt ondersteund door een aantal vrijwilligers, voor het rondbrengen van het kwartaalblad, het beheren van de bibliotheek, het verrichten van archiefwerkzaamheden, het maken van foto's, het schrijven van artikelen voor het kwartaalblad. De vereniging heeft geen betaalde medewerkers.

 

::: Contactgegevens :::

U kunt ons op diverse manieren bereiken:

 

mailper e-mail:

Vanwege de overstelpende hoeveelheid spam hebben we helaas de emailadressen van de website moeten verwijderen. Heeft u iemand nodig: onze telefoonnummers staan in het kwartaalblad, binnenzijde omslag.

 

 

brievenbus   per post:

  Historische Kring Gemeente Leek e.o.

  Tolberterstraat 68
  9351 BJ Leek

 


telefoon

telefonisch: 

               
Berend Hoekstra (voorzitter): 06-51892722
                Gerrie Schievink (social media): 06-23565635

 

 

bodewoning  bezoek:

  Zaterdagmiddag tijdens de openstelling van de bibliotheek (14.00-16.00 uur)
  vindt u ons op bovenstaand adres,
 het gebouwtje naast het gemeentehuis. 
  Behalve de bibliothecaris is er dan altijd minstens één bestuurslid aanwezig.

 

 

 

::: BELEIDSPLAN 2017 e.v. :::   

Inleiding                                                                                       
Een eenvoudig meerjaren beleidsplan, gebaseerd op de statutaire doelstellingen van de Historische Kring Gemeente Leek en omstreken (HKGLeo), kan richting geven aan de activiteiten van de vereniging en haar leden.
In dit plan wordt het doel zoals die geformuleerd is in de statuten geconcretiseerd en kort beschreven.
In het jaar 2019 gaat de gemeente Leek, samen met de gemeenten Marum, Grootegast en Zuidhorn, op in de nieuwe fusiegemeente Westerkwartier. De HKGLeo blijft zich na 1 januari 2018 richten op de dorpen Enumatil, Oostwold, Lettelbert, Midwolde, Leek, Tolbert en Zevenhuizen, zijnde de huidige dorpen van de gemeente Leek en Nietap (grensdorp Groningen-Drenthe)   

 

Statutair doel van de HKGLeo:
In de Statuten van de HKGLeo van 29 september 1998 wordt het doel van de HKGLeo in artikel 3, lid 1 omschreven:
De vereniging heeft ten doel de bevordering van de historische kennis van de Gemeente Leek en omgeving en bij te dragen aan bet in stand houden van cultuurhistorische waarden in de ruimste zin van het woord.
In de statuten , artikel 3 lid 2, wordt verder aangegeven hoe het genoemde doel onder meer bereikt zou kunnen worden.
a) het verzamelen en/of vastleggen van gegevens en voorwerpen over de historie van de
    Gemeente Leek en omgeving (omgeving wordt bedoeld Nietap)
b) lezingen te houden
c) evenementen te organiseren op bet gebied van de historie van de Gemeente Leek en omgeving
d) het publiceren van geschriften
e) de nodige accommodatie te verwerven en in stand te houden
f) het volgen van ontwikkelingen en eventueel actie te ondernemen met betrekking tot het in stand houden van cultuurhistorische waarden

 

Sterke kanten van de HKGLeo:       

 • HKGLeo bestaat reeds meer dan 30 jaar
 • HKGLeo is met circa 550 leden een belangrijke vereniging in de voormalige gemeente Leek.
 • goed bestuursklimaat: enthousiast, samenwerkend, goede ex- en interne contacten.                               
 • professioneel 3-maandelijks tijdschrift met kwaliteitsinhoud: Historisch Leek        
 • uitgeven van boeken over de historie van bepaalde onderwerpen en dorpen.                   
 • toegankelijke bibliotheek voor leden en niet-leden in de bodewoning (is verenigingsonderkomen) naast het gemeentehuis van Leek.
 • goede en toegankelijke website
 • fotodienst in samenwerking met de gemeente Leek
 • een aantal zeer betrokken vrijwilligers: beheer bibliotheek, fotodienst, vormgeving kwartaalblad, verhalenschrijvers, etc.
 • goede contacten met andere historische verenigingen, Nienoord en gemeente Leek. 
 •                                        
 • Zwakke kanten:                                                                                   
  Naam van de vereniging en naam van tijdschrift wekken de indruk nogal op Leek gericht te zijn.
                                                                                                      

  Concretisering van doelen
  :

 • Het beleggen van bestuursvergaderingen: zo’n 6 á 7 x per jaar.   
 • Redigeren, vormgeven en uitgeven van een kwartaalblad: Historisch Leek. Redacteur: Geert Hadders, vormgever: Albert Keur, drukker: Scholma Bedum, verspreiding (550 leden): Bert Bierling. (bezorging van het kwartaalblad gebeurt door vrijwilligers. In het kwartaalblad is opgenomen een bijlage waarin informatie voor de leden wordt verstrekt.
 • Idem van specials van Historisch Leek: zoals Reformatie in het Westerkwartier, Scheepvaart in Leek, Shalom en Moi
 • Samenwerken met andere organisaties zoals Nienoord, gemeente Leek, Fredewalda, Samuel Levie Stichting, bijvoorbeeld in werkgroepen tentoonstelling Shalom en Moi, Leekster Courant, Drachtster Tram, Scheepvaart en Reformatie in Westerkwartier, werkgroep Stolpersteine, werkgroep Wandeling Leek-Westerbork.
 • Participatie herinrichting van Leek + verzorgen van een (historische) wandelroute door Leek, inclusief informatiebordjes met QR-code. (Geert Hadders/Siebrand Homan).
 • Participeren rondtochtje Leek vanaf Streekproductenmarkt. 1 x per maand. Gemeente Leek en Historische Kring.
 • Herstel oude gevelborden in Leek: bijv. Denneboom, ‘t Piepke
 • Betrekken van leden in bovengenoemde werkgroepen.
 • Leden stimuleren om historische herinneringen, verhalen op te schrijven.
 • Toegankelijkheid van verenigingsgebouw: bodewoning naast het gemeentehuis van Leek: openstelling voor bezoekers op zaterdagen van 14.00 uur-16.00 uur. Verenigingsruimte beschikbaar stellen voor bijeenkomsten van bestuur, werkgroepen en commissies.
 • Realiseren van boekuitgaven: De Auwema’s; de Leek de geschiedenis;   herdenkingsuitgaven: o.a. Begrafenisvereniging Zevenhuizen; VVV Leek;  De Wolveschans in historisch perspectief; Tolbert, een randveenontginning; specials van Historisch Leek.
 • In stand houden en uitbreiden van de historische bibliotheek door vrijwilliger(s) Albert Graansma.

 • Opslaan en tentoonstellen van historische voorwerpen: bodewoning.


  Administreren van aanwezig historisch materiaal.

  Historisch fotomateriaal verzamelen en beheren. Organiseren van de fotodienst i.s.m. de gemeente en vrijwilligers. Veranderingen in dorpen laten vastleggen door de fotodienst (vrijwilliger in elk dorp). Alle foto’s digitaliseren. Het op Facebook zetten van oude foto’s (bestuurslid). Vrijwilligster Elly Dragstra.

  Organiseren van excursies: o.a. excursie naar de Emslanden.


  Organiseren van twee ledenvergaderingen per jaar: voor- en najaarsledenvergadering, waarin o.a. begroting, jaarrekening (penningmeester) en jaarverslag (secretaris) vastgesteld worden. Plaats: De Schutse, Roomsterborgh of andere lokatie.


  Contacten onderhouden met de gemeente Leek over o.a. huur en onderhoud bodewoning, archiefruimte voor HKGLeo in gemeentearchief.


  Deelnemen aan bijeenkomsten met andere Hist. Verenigingen in het Westerkwartier: Samenwerkende Historische verenigingen in het Westerkwartier (2 á 3 x per jaar)


  Maken van films van historisch materiaal; Tjerk Bekius


  Onderhouden van deze website: n.n.t.b.

  Mailadres van de HKGLeo Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Het werven van fondsen bij instellingen (bijv. Prins Bernhard Cultuurfond, Plattelandsfonds, etc.) en bedrijfsleven (bijv. Rabobank) voor speciale projecten als tentoonstellingen, boekuitgaven.

 

::: Financiële overzichten :::

2020 Financieel Overzicht

30 jaar historische Kring gemeente Leek en omstreken,  1986 - 2016

uit Historisch Leek 30-04, oktober  2016

DamHet kleine berichtje over de oprichting van de Historische Kring Leek op 28 april 1986 is hier  geplaatst in samenhang met het groter bericht over de feestelijke opening van De Dam in het voorjaar van 1986.
Zij stonden in de krant ook naast elkaar. De Dam was dertig jaar geleden heringericht en dat is nu (2015) weer zo. 

Lees het bericht hier.